Kryteria oceniania

Przedmiotowy System Oceniania z techniki w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej

1. Postanowienia wstępne:
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z techniki jest zgodne z Zarządzeniem Ogólnym Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz postanowieniami Statutu Szkoły dotyczącym oceniania uczniów oraz podstawą programową.
2. Przedmiotem oceny są:
? wiadomości,
? umiejętności,
? organizacja pracy i bhp
? dokumentacja,
? wytwory praktycznej działalności.
3. Podstawy ustalania oceny:
? Oceny osiągnięć uczniów dokonuje się na podstawie:
- wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- odpowiedzi ucznia ustnych i pisemnych (kartkówek),
- obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć,
- prac domowych,
- analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonywanych prac praktycznych.

? Nauczyciel, przy ocenie pracy, może zadać jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytań uczniom lub zlecić powtórzenie pewnej czynności.
? Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub własny projekt pracy, po uzgodnieniu z nauczycielem.
? Ocenę z aktywności przeprowadza się systematycznie wpisując ?+? i ?-? :
3 plusy - bdb
3 minusy ? ndst
? Prace pisemne ? sprawdziany i kartkówki, są oceniane systemem punktowym, który jest zamieniany na ocenę wg zasad zawartych w Statucie Szkoły. Testy i sprawdziany obejmujące większą partię materiału, są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika klasowego. Kartkówki są pisemną formą odpowiedzi ucznia, która nie jest zapowiadana. Nieobecność na sprawdzianie nie zwalnia z obowiązku pisemnego zaliczenia danej partii materiału w dodatkowym terminie ustalonym przez nauczyciela.
? W każdym semestrze uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji, które jest odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
? Prace praktyczne są obowiązkowe. Uczeń, który nie był obecny podczas wykonywania pracy praktycznej, ma obowiązek wykonać ją w dodatkowym terminie ustalonym przez nauczyciela, niezwłocznie po powrocie do szkoły. Uczeń, który nie dokończył pracy na lekcji ma obowiązek dokończyć ją w domu i przynieść do oceny na najbliższą lekcję.
? Niedostateczna ocena uzyskana z pracy praktycznej lub sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem.
? Bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa prawidłowe wykonywanie czynności technologicznych podczas zadań praktycznych.
? Nauczyciel może wyciągnąć wobec ucznia konsekwencje, gdy ten łamie lub nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni technicznej (obniżenie oceny z zachowania).
? Ocena semestralna (końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. Kryteria wymagań na poszczególne oceny:
Uczeń otrzymuje jedną z poniższych ocen, jeżeli:

ocena
celujący ocena
bardzo dobry ocena
dobry ocena
dostateczny ocena
dopuszczający ocena
niedostateczny
Wiadomości
-jego wiedza znacznie wykracza poza program nauczania,
-wykazuje się opanowaniem zagadnień programowych w sposób wyczerpujący,
-precyzyjnie i wyczerpująco formułuje wypowiedzi,
-bezbłędnie stosuje terminologię techniczną,
-wykazuje samodzielność, zaangażowanie w zdobywaniu wiadomości z różnych źródeł oraz umie je zastosować i wykorzystać we własnej działalności praktycznej,
-samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
-osiąga sukcesy w konkursach technicznych i wystawach twórczości technicznej. -opanował pełny zakres wiedzy określonej rozkładem nauczania,
-swobodnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, wyciąga słuszne wnioski,
-rozwiązuje samodzielnie problemy techniczne w zakresie teorii,
-stosuje prawidłową terminologię techniczną,
-rozumie większość relacji miedzy elementami wiedzy z danego przedmiotu. -nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,
-rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,
-rozumie większość relacji pomiędzy elementami wiedzy technicznej,
-ogólnie orientuje się w zagadnieniach wiedzy technicznej i potrafi uzasadnić je na podstawie literatury,
-potrafi poprawnie operować wiadomościami i stosować je w nowych sytuacjach technicznych,
-samodzielnie rozwiązuje średnio trudne zadania praktyczne,
-popełnia nieznaczne błędy w wypowiedziach oraz w terminologii technicznej.
-nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,
-nie potrafi uchwycić spraw najistotniejszych w danym zagadnieniu,
-ma trudności w logicznym operowaniu wiadomościami,
-ma trudności w interpretacji zagadnień technicznych na podstawie wskazanej literatury,
-zna zagadnienia jedynie w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie zadań praktycznych,
-ma trudności w posługiwaniu się terminologią techniczną,
-rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o średnim stopniu trudności,
-nie przejawia inicjatywy w zdobywaniu wiadomości. -opanował w bardzo ograniczonym zakresie podstawowe wiadomości,
-zna typowe zagadnienia w minimalnym zakresie,
-nie potrafi logicznie operować posiadanymi wiadomościami,
-z ograniczeniami rozumie zapamiętane wiadomości,
-nie opanował terminologii technicznej,
-rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności jedynie według ścisłej instrukcji i pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela,
-nie podejmuje żadnych wysiłków w celu uzupełnienia braków w wiadomościach.
-nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości, mimo pomocy nauczyciela i innych uczniów,
-braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
-nie rozumie wiadomości, myli je i zniekształca,
-nie zna i nie rozumie terminologii technicznej,
-nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności,
-cechuje go zdecydowanie lekceważący stosunek do przedmiotu.

Umiejętności
-twórczo wykorzystuje posiadane wiadomości do rozwiązywania problemów technicznych,
-proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania,
-bezbłędnie wykonuje zadania praktyczne, proponując własne rozwiązania racjonalizatorskie,
-bezbłędnie stosuje narzędzia i przyrządy w czasie wykonywania zadań wytwórczych. -sprawnie i poprawnie rozpoznaje właściwe materiały,
-zna zgodnie z wymaganiami programowymi konstrukcje i zasady działania narzędzi pracy, urządzeń, przyrządów,
-sprawnie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi,
-prawidłowo wykonuje operacje technologiczne. -poprawnie posługuje się urządzeniami technicznymi i narzędziami, popełniając błędy w granicach tolerancji,
-poprawnie opanował umiejętności technologiczne,
-potrafi poprawnie według instrukcji zmontować urządzenia oraz modele z zestawów montażowych.
-ma trudności w poprawnym posługiwaniu się narzędziami, urządzeniami i przyrządami,
-opanował umiejętności technologiczne o średnim stopniu trudności,
-popełnia błędy podczas montażu według ścisłej instrukcji prostych modeli układów i urządzeń.
-posługuje się prostymi przyrządami, narzędziami i przyborami często myląc ich przeznaczenie,
-ma trudności w poprawnym wykonywaniu operacji technologicznych (myli kolejność wykonywania czynności),
-w minimalnym zakresie opanował zasady działania i obsługi typowych narzędzi, urządzeń i przyrządów,
-do wykonywania zadań praktycznych jest mu niezbędna pomoc nauczyciela. -nie przejawia chęci w zdobywaniu jakichkolwiek umiejętności technicznych,
-nie potrafi posługiwać się narzędziami i urządzeniami technicznymi,
-nie umie wykonać prostych operacji technologicznych mimo pomocy uczniów i nauczyciela,
-unika podejmowania jakiejkolwiek aktywności w celu nabycia określonych umiejętności.
Organizacja pracy i bezpieczeństwo -ściśle przestrzega zasad założonej organizacji pracy,
-stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie,
-ściśle stosuje się do regulaminu pracowni i zasad bhp w niej obowiązujących,
-zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta,
-potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić I-wszej pomocy poszkodowanym. -bardzo dobrze organizuje miejsce pracy,
-sprawnie i samodzielnie wykonuje realizowane zadania,
-przejawia dużo inicjatywy w wykonywaniu danej czynności,
-stosuje się do regulaminu pracowni i zasad bhp,
-zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach jako pieszy i rowerzysta,
-potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku. -stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy,
-wykorzystuje czas pracy zaplanowany przez nauczyciela,
-nie zawsze przestrzega zasad eksploatacji narzędzi i urządzeń,
-realizuje zadania zgodnie z założonym harmonogramem,
-zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta. -stosuje zasady bezpieczeństwa pracy,
-organizacja jego pracy indywidualnej i zespołowej ma charakter nieskoordynowany,
-mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,
-zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta. -bezpieczeństwo i higiena jego pracy wymagają stałego nadzoru,
-nie potrafi zorganizować swojego stanowiska pracy (panuje na nim nieład),
-nie potrafi pracować w zespole,
-w bardzo ograniczonym zakresie zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta. -nie zna i nie stosuje żadnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
-jego działania w trakcie zajęć wymagają stałego nadzoru,
-nie potrafi sobie zorganizować stanowiska pracy,
-nie potrafi pracować w zespole, a jego działania dezorganizują prace innych uczniów,
-nie zna zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych nawet jako pieszy.
Dokumentacja
-potrafi wykonać bezbłędną dokumentację wykonywanych prac,
-wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych,
-prowadzi wzorowy zeszyt przedmiotowy. -potrafi wykonać prawidłową dokumentację techniczną,
-bez zastrzeżeń czyta i umie stosować w praktyce dokumentację urządzeń technicznych,
-systematycznie prowadzi estetyczny zeszyt przedmiotowy. -potrafi wykonać poprawną dokumentację techniczną,
-poprawnie interpretuje proste dokumentacje techniczne,
-zeszyt przedmiotowy prowadzi w granicach normy. -wykonuje podstawową dokumentację, lecz jesz ona niestaranna i prowadzona mało systematycznie,
-opanował czytanie dokumentacji urządzeń w zakresie minimum wymagań,
-zeszyt przedmiotowy jest prowadzony niesystematycznie i budzi zastrzeżenia pod względem estetycznym. -nie potrafi samodzielnie wykonać jakiejkolwiek dokumentacji technicznej,
-dokumentacja wykonana pod nadzorem nauczyciela jesz mało czytelna i zawiera błędy,
-zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, niedbale i nieestetycznie. -nie potrafi wykonać i nie prowadzi (nie posiada) jakiejkolwiek dokumentacji,
-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

Wytwory praktycznej działalności
-proponuje własne rozwiązania projektowe,
-zna zastosowanie nowych materiałów,
-przedstawia pomysłowe rozwiązania (projekty techniczne np. prace wytwórcze z działu ?Na warsztacie? z czasopisma ?Młody Technik?,
-czynności technologiczne wykonuje szybko, sprawnie i bezbłędnie,
-proponuje rozwiązania mające na celu oszczędność materiałów,
-wykonane prace cechuje perfekcja wykonania i wzorowa estetyka. -przejawia dużą inicjatywę w wykonywaniu danej czynności,
-prace wykonuje w przewidzianym czasie,
-jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń pod względem zgodności z projektem, estetyki wykonania oraz oryginalności rozwiązań,
-przestrzega zasad ekonomii w procesie wytwórczym. -wykonuje zgodnie z projektem,
-sprawia, że wytwory są funkcjonalne,
-wykonuje prace tak, że dokładność wykonania mieści się w granicach tolerancji,
-nie w pełni ekonomicznie wykorzystuje materiały,
-jego prace posiadają drobne uchybienia w estetyce wykonania. -jego prace odbiegają w znacznym stopniu od projektu,
-wykonuje prace niedbale i mało estetycznie,
-nie poświęca właściwej uwagi ekonomicznemu wykorzystaniu materiałów,
-nie przejawia inicjatywy w celu lepszego wykonania czynności. -wykonywane prace są niezgodne z projektem,
-bardzo często nie kończy rozpoczętych zadań,
-cechuje go brak troski o oszczędne wykorzystanie materiałów,
-prace charakteryzują się brakiem staranności i estetyki wykonania. -przejawia brak zainteresowania w wykonywaniu jakiejkolwiek pracy,
-nie wykonał żadnego zadania wytwórczego.

Przedstawione kryteria ocen mają zastosowanie w każdej klasie szkoły podstawowej w zależności od realizowanego w niej rozkładu materiału opartego na treściach programowych dla techniki obowiązujących w drugim etapie kształcenia.
5. Dostosowanie wymagań:
Przy ustalaniu oceny z przedmiotu, nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Wymagania dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości percepcyjnych ucznia. Bierze pod uwagę pomysłowość konstrukcyjną, właściwy dobór materiałów, estetykę wykonania, staranne wykonanie zadania, postawę ucznia i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Opracowała:
Bożena Szymska
SP Sławków

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki w klasie IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki w klasie V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki w klasie VI

 

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  LOGO pppp

Statystyki

DzisiajDzisiaj1391
WczorajWczoraj14964
W tym tygodniuW tym tygodniu75247
W tym miesiącuW tym miesiącu100000
DotychczasDotychczas11998745

Wydarzenia

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.