Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie

na lata 2016- 2021.

 

1. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256,poz. 2572 z 2004r. z późn. zm.)

b) Ustawa z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela( Dz. U. Nr 97, poz.674 z 2006r. z późn. zm.)

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r .w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)

 

2. Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej

im. Jana Baranowskiego na lata 2016- 2021 został opracowany w oparciu o szczegółową analizę:

- kierunków polityki oświatowej państwa,

- kierunków rozwoju szkoły,

- potrzeb kadrowych rozpoznanych przez dyrektora szkoły,

- indywidualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,

- wniosków z nadzoru pedagogicznego poprzednich lat,

-sugestii organu prowadzącego.

 

3.Główne problemy szkoły:

1) Zwiększenie liczby oddziałów klas starszych w szkole.

2) Zwiększenie liczby dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

3) Wzrost zainteresowania rodziców nauczaniem w naszej szkole dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4) Zwiększenie liczby dzieci z wadami wymowy i słuchu. 5) Duża liczba dzieci wymagających pomocy psychologicznej i innej specjalistycznej.

6) Zmiany w systemie oświaty.

 

4. Wyniki analizy zasobów kadrowych szkoły oraz potrzeby szkoleniowe szkoły.

Z analizy dokumentacji akt osobowych nauczycieli i rozeznania ich potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego wynika że:

1) 40 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym a jedna osoba legitymuje się wykształceniem licencjackim.

2) Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne.

3) Zdecydowana większość pedagogów 26 osób to nauczyciele dyplomowani. Ponadto mamy 5 nauczycieli mianowanych, 7 kontraktowych oraz 2 stażystów.

4) Ze względu na konieczność stosowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym coraz nowocześniejszych metod pracy, konieczne jest dokształcanie nauczycieli w tym zakresie.

5) W związku z koniecznością objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w kolejnych latach wszystkich uczniów wymagających takiej pomocy, celowe byłoby uzyskanie przez kolejnych nauczycieli kwalifikacji z terapii pedagogicznej oraz innej specjalistycznej - surdologopedia, rehabilitacja ruchowa i socjoterapia.

 

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA LATA 2016-2021

 

I. Cele doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Cel główny

Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej

Cele szczegółowe

- uzyskanie nowych kwalifikacji,

- konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych, w praktyce dbanie o jakość procesu nauczania- uczenia się oraz wychowania i opieki,

- rozwiązywanie szkolnych problemów wychowawczych,

- koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,

- integrowanie nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości i realizowanie wyznaczonych celów,

- wzmocnienie komunikacji i współpracy nauczycieli i rodziców.

 

II. Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Nauczyciele naszej szkoły korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, głównie korzystając z Internetu oraz biorąc udział w warsztatach szkoleniowych, konferencjach metodycznych, seminariach. Niektórzy wybierają kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe. Wymieniają doświadczenia z innymi nauczycielami, studiują literaturę fachową oraz pracują w zespołach przedmiotowych i innych zespołach zadaniowych.

Planowane przez nauczycieli studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

- Studia podyplomowe z zakresu logopedii i surdologopedii

- Studia magisterskie z języka angielskiego

- Terapie pedagogiczne- praca z dziećmi z różnymi dysfunkcjami

- Socjoterapia

 

III. Najczęściej wskazywane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego zakresy tematyczne, które powinny być planowane w ramach doskonalenia zawodowego.

1.Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, nadpobudliwym, z ADHD, niedostosowanym społecznie, dysfunkcyjnym.

2. Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie potrzeb edukacyjnych.

3. Nowe aktywizujące metody pracy z uczniem.

4. Zachowania agresywne uczniów.

5. Wykorzystanie technik komputerowych w nauczaniu.

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole.

7. Emisja i higiena głosu.

8. Praca uczniem zdolnym.

9. Wspierająca rola świetlicy w procesie wychowania.

10. Praca ze słabym uczniem.

11. Odpowiedzialność pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów.

12. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych.

13. Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów.

 

IV. Inne tematy, które mogą być przedmiotem różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2016-2021

1. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na różnych przedmiotach.

2. Twórcze nauczanie.

3. Eksperymenty i innowacje pedagogiczne.

4. Metody rozwijania u uczniów umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem.

Uwaga!

Podstawową zasadą w realizacji planu doskonalenia zawodowego jest podejmowanie różnych form przez 1-2 nauczycieli. Zadaniem uczestników jest przedstawienie wiedzy, umiejętności i materiałów z danego doskonalenia pozostałym nauczycielom na zebraniach szkoleniowych rad pedagogicznych lub zespołów przedmiotowych.

 

V. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN)

1. Konferencje samokształceniowe rady pedagogicznej.

2. Posiedzenia samokształceniowe zespołów przedmiotowych.

3. Obserwacja np. lekcji otwartych

4. Lekcje koleżeńskie.

5. Edukacja na odległość.

6. Studiowanie literatury- analiza zdarzeń krytycznych.

 

VI. Monitorowanie Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.

Wieloletni plan dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ma charakter otwarty i będzie podlegał monitorowaniu w celu określenia stopnia osiągnięcia założonych celów, a także wprowadzenia innowacji i zmian.

Zmiany w Wieloletnim Planie Doskonalenia Zawodowego będą wprowadzane aneksem.

 

 

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  LOGO pppp

Statystyki

DzisiajDzisiaj861
WczorajWczoraj9698
W tym tygodniuW tym tygodniu15270
W tym miesiącuW tym miesiącu100000
DotychczasDotychczas12522062

Wydarzenia

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.